OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.sacekdovysavace.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Miloslav Štípek, Duškova 5,   150 00 Praha 5, IČO: 64 90 08 86, vydaného o.ú. Praha 5. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká až v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

2.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

2.4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím  v objednávkovém formuláři.

2.5. Vlastnické právo ke zboží  přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

2.6. Vyplněním registračního formuláře v ,,nové registraci", či objednávky v rámci internetového obchodu www.sacekdovysavace.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke schromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

3.1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, tj. v případě skladem bude zboží expedováno do 1 týdne v pořadí došlých objednávek. Expediční lhůta se pro doručení Českou poštou prodlužuje o počet dní dle zvoleného způsobu doručení.

3.2. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován e-mailem.

3.3. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávjícího.

3.4. Přepravné se mění v závislosti na zákazníkem vybraném způsobu dopravy.

3.5. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován v menu ,,Platební podmínky".

4. Reklamace

4.1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s ,,Reklamačním řádem" internetového obhodu a právním řádem platným v ČR.

4.2. Reklamační řád internetoého obchod je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a je specifikován v menu ,,Reklamační řád".

5. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

5.1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

5.2. Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení, musí poslat nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu doporučeně (nikoliv dobírkou, ta bude odmítnuta) zpět v uvedené lhůtě (určující je datum převzetí zásilky a odeslání zásilky).

5.3. Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem do 30 dnů od data doručení.

6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

6.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

-zboží se již nevyrábí nebo nedodává

-výrazným způsobem se změnila cena výrobku

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část kupní ceny, nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na adresu v nejkratším možném termínu.

6.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než cena na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu příjmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

7. Závěrečná ustanoení

7.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.sacekdovysavace.cz (prodávající) v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

4.2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného či přepravného) uvedenou v internetovém obchodě, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

7.3. V situacích, které neupravují tyto "Obchodní podmínky" se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

8. Ochrana osobních dat

Jako zákazník musíte do objednávky uvést následující údaje:

Jméno a příjmení

Adresu pro zaslání zboží

Telefoní kontakt pro ověření Vaší objednávky

E-mail

Tyto údaje jsou nezbytné pro zaslání nakoupeného zboží, zaúčtování a komunikaci s Vámi.

CHcete-li daňový doklad vystavit na jinou adresu než je dodací, měli byste ještě uvést následující údaje:

Jméno a příjmení nebo název firmy

Adresu(fakturační, případně korespondenční)

IČO a DIČ

Všechna tyto data chráníme před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám.

Vyjma přepraní společnosti v nezbytně nutném rozsahu.